GILLA OSS

FACEBOOK!


På grund av coronaviruset öppnar vi för säsongen 

tidigast lördag 23 maj!

Löpande information kommer att återfinnas här!
Östra Sallerups kyrka

När vi idag står på kyrkbacken och ser dels på kyrkan och dels ut över bygden kan vi knappast tänka oss någon lämpligare plats för kyrkobygge än den våra fäder för 800 år sedan valde.

Ärkebiskop Absalon ägde en del mark*) kring byn och det kan ha bidragit till att han beslöt att en kyrka av sten skulle byggas just här.


En annan orsak kan vara att när nu Lunds domkyrka stod färdig, stod också en del fackmän inom kyrkobyggnadskonsten utan arbete.

*) Det var inte ovanligt att man före sin död skänkte ett stycke jord, torp eller hel egendom till biskopen för att därigenom köpa sig en salighet i himmelen.

Kyrkbyn hette på 1000-talet Saxulftorp

 (Saxulf = mansnamn   torp = nybygge, nyodling)

Under århundradenas lopp har kyrkobyggnaden naturligtvis undergått flera förändringar. Som kuriosa kan nämnas vad som hände år 1864.

Då var man nämligen i stort behov av pengar för ombyggnad av kyrkan och eftersom bly stod högt i kurs, beslöt man att ersätta

det bristfälliga blytaket med ett betydligt billigare skiffertak.


För blytaket erhöll man 3.017 riksdaler och för en del skräp som såldes på auktion fick man 39:49.

I "skräpet" ingick altaruppsats och predikstol(!)

Det medeltida koret har med sina delvis sjuhundraåriga målningar blivit ett intimt och fint andaktsrum för mindre gudstjänster.


Den gamla kyrkan med sina korsvalv och målningar skadades tyvärr i stor omfattning vid 1864 års om- och tillbyggnad men vi kan fortfarande njuta av fragmenten av den s.k. Finjamästarens ursprungliga målningar från 1220-talet som finns kvar på väggarna i koret och på undersidan av triumfbågen.

 

Valvens målningar tillkom inte förrän i mitten av 1600-talet. De är tydliga och föreställer rankor med lilja, druvklase och äpple - symboliserande livet, kärleken och synden.

Högst upp syns kung Karl XI:s monogram samt årtalet 1667.

Dopfunten från 1175 används än idag.

Källa: En bok om kyrkan och församlingen under 8 sekler. 1979. Studiecirkel.

Vid kyrkans norrsida återfinns fragment av sockenprästen Jöns Henrikssons gravmonument från 1689.

Hit till Östra Sallerups 1100-talskyrka kom en ung dansk man,

Jens Henrichsen,

som nyvigd präst år 1648 och här stannade han resten av sin levnad......


Det finns mycket att berätta om honom men det mest spektakulära

är nog den helt unika park som han lät anlägga kring år 1680

ett par hundra meter söder om kyrkan...


Se flik 1600-talsparken